Elias
Mojzis
Mojžiš – Ex 3

V rámci pôstneho stretka sme sa rozhodli medzi tému Zlého Ducha a Ježišového života, podobenstiev a zázrakov vložiť tému staro zákonných prorokov ako ohlasovateľov Mesiáša.

Stretko sme začali prepájajúcim videom od The Bible Project : Messiah , ktoré začína práve Rajom, kde do sveta vnikne Zlo, a už v raji im dáva Boh prísľub, že príde Evin potomok, ktorý rozšliape hadovi hlavu, ale had ho zato uhryzne do päty (Gn 3:15). Odvtedy bol očakávaný Vykupiteľ, ale každý z kráľov bol tiež nakazený Zlom. Až sa zdalo, že Boží vykupiteľský plán sa nenaplní.

Samuel
Samuel – 1 Sam 3

No práve v tomto temnom období prichádzajú na scénu proroci, ktorí ohlasujú príchod Mesiáša. Video pokračuje ďalej Novým Zákonom, no my ho vtedy ukončíme. Pokračovanie si nechávame na ďalšie stretko.

Vnútorné charakteristiky izraelského profetizmu upriamujú našu pozornosť na vnútorné skúsenosti prorokov s Bohom, ktorý prorokov povoláva do svojej služby, prejavuje im svoju blízkosť, posiela ich v svojom mene a v ich prorockom výkone ich vedie, ba riadi. Tak proroci hovoria o Pánovom Duchu (Iz 61,1), o Božích slovách (Jer 15,16), o tom, že Pán Boh proroka „zviedol“ a on mu nemohol odporovať. (Jer 20,7-18) Jeremiáš ďalej o tomto Slove hovorí, že ono je ako oheň, ktorý stravuje…, ako kladivo, ktoré udiera na skalu a drví ju (Jer 23,29), Izaiáš ho chápe ako zúrodňujúcu silu (Iz 55,10-11). Sú to veľmi jemné charakteristiky, ktoré naznačujú tajomné dôverné puto medzi prorokmi a Bohom. (Anton Tyrol 4/2011, Impulz)

Izaias
Izaiáš – Iz 6

Teraz príde krátka diskusia o tom, čo alebo kto je pre nich prorok, či o nejakých počuli, stretli sa, či v Biblii alebo v bežnom živote (20.12.2012 koniec sveta a pod.). Keď sa Vám zdá, že sú zhovorčiví môžte sa rozprávať o

konkrétnych starozákonných prorokoch a o tom ako boli povolaní (Mojžiš – Ex 3, Jeremiáš -Jer 1, Izaiáš – Iz 6, Samuel – 1Sam 3, Eliáš – 1Kr 19) alebo ich necháte spájať obrázky prorokov s úryvkom z Biblie o ich povolaní (je dobré im dať Biblie, aby mohli nájsť určené state).

 

Ak nie sú zhovorčiví, ako naši, rozhovorila ich aktivita, kde museli pospájať citáty zo Starého zákona (proroctvá) s citátmi z Nového Zákona (vyplnené proroctvá). Je 12 dvojíc, tak sme ich rozdelili na 2 skupiny, aby im to šlo rýchlejšie. Odkaz na prílohu ku aktivite. Ako ukážku uvediem:

Elias
Eliáš – 1Kr 19

 


Kniha proroka Izaiáša 7

14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

Evanjelium podľa Matúša 1

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.


Keď sme si spoločne čítali všetky dvojice, vždy sme si dovysvetľovali o akú udalosť v Biblii išlo.

Pri Mesiášskych predpovediach je dobré spomenúť, že napriek tomu, že každý prorok ohlasoval Mesiáša sebe vlastným spôsobom, vzájomne si neprotirečili a ich proroctvá boli v zhode.

Po aktivite boli viacej rozrozprávaní a mohli sme sa pozrieť na tému falošných prorokov.

Až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal Pán. (Jer 28,9)

V náuke falošných porokov možno vidieť povrchnosť, dôraz na zovňajšok, predstavovanie Pána ako národného Boha Izraela (proti univerzalizmu pravých prorokov), ktorý mu zabezpečí materiálnu prosperitu. 

Kritériom rozoznávania bolo splnené proroctvo, viera, pokora, morálka a život proroka, čiže osobné kvality, ďalej ochota trpieť ako aj ortodoxnosť náuky viery. Medzi pravými a falošnými prorokmi dochádza neraz ku konfliktom, pričom praví proroci úspešne strhávajú masku z tváre falošných prorokov a odkrývajú ich skutočné ciele (porov. Dt 13,2-6; 1Kr 13,3-5; Jer 14,14-15).(Anton Tyrol 4/2011, Impulz)

Pustili sme si kúsok z filmu Život Briana od Monty Python, kde je krásne znázornené, ako v tej dobe prekvitalo proroctvo a ako ľahko boli ľudia zmanipulovateľní.

Spomenuli sme si proroctvá dnešných čias (Fatima, Medjugorje) a ako máme byť prorokmi my. Nadviazali sme na Joelovo proroctvo (3,1-2), kde sa hovorí o vyliatí Ducha Svätého na synov a dcéry s tým, že všetci budú prorokovať. Apoštol Peter v liste Korinťanom cituje práve tento text. Z toho vyplýva, že Cirkev je miestom prorockej charizmy a že kresťania sa stávajú nositeľmi toho poslania, ktoré im dáva Duch Svätý, keď ich uschopňuje prorokovať. Táto prorocká charizma dnes spočíva v schopnosti vidieť hlbšie do súvislostí vecí a javov, v schopnosti formulovať hodnoty, ktoré predstavujú skutočný zmysel života a z toho vyplývajúce priority. Spočíva tiež v schopnosti angažovať sa za hodnoty, ktoré predstavujú objektívne spoločné dobro pre všetkých. Pritom toto angažovanie sa alebo formulácia priorít má prorocký rozmer iba vtedy, ak je motivovaná teologicky, teda v zameraní na Boha. (Anton Tyrol 4/2011, Impulz

Veľmi dôležitým odkazom stretka bol odkaz, že pre Božie zámery je použiteľný každý človek. Boh si na svoje ciele vyberá ľudí, ktorí sú menej schopní a majú nízke šance na úspech a aj napriek ich argumentácii o neschopnosti, on sa svojho zámeru nevzdáva a nakoniec ich svojím vedením uschopní konať veľké veci. (Mojžiš, ktorí nevedel dobre rozprávať, Jeremiáš, ktorý bol ešte „príliš maličký“ a pod.)

Klara

Spolu s Maťom sa venujeme birmovancom už zopár rokov, je krásne im podať tému tak, že ich zaujme. Okrem birmovancov som aktívnou skautkou a milovníčkou Taizé modlitieb. Rada čítam knihy, učím sa nové veci a cudzie jazyky a objavujem svet (čím ďalekejší, tým lepšie).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *