Ako sa dá čisto milovať?
 1. Chápavo počúvať
  • Možnosť dať najavo, že si druhého človeka vážime a máme ho radi.
  • Aj v časoch radosti.
 2. Byť prítomný
  • „Deväťdesiat percent života je proste ukázať sa tam, kde treba.“
 3. Urobiť niečo praktické

 4. Milovať bez nárokov
  • „Aby nás miloval tak, ako dokáže, nie tak, ako chceme my.“
  • „Mám ťa rád takého, aký si, nie takého, akého ťa chcem mať.“
 5. Modliť sa
  • Prosme Boha, aby tým, ktorých máme radi, pomáhal; aby pri nich stál; aby sme iných videli takým spôsobom, akým ich vidí on.
 6. Odpúšťať

Matej

Birmo stretkám sa venujem spolu s Klárou od roku 2012. Každým rokom sa človek pri nich niečo nové naučí. Inak som programátor, bežec a rád trávim čas s kamarátmi v horách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *